Kilo Series


White Chocolate Strawberry (50ml) Plus

€24,99
Strawberry, White Chocolate, Cream

Asia (50ml) Plus

€19,99
Lychee, Berry

Milk & Cookies (50ml) Plus

€24,99
Chocolate Chip Cookies, Milk

Apple Pie (50ml) Plus

€24,99
Apple Pie, Cinnamon

Middle East (50ml) Plus

€19,99
Mango

Vanilla Almond Milk (50ml) Plus

€24,99
Nut, Almond, Vanilla, Milk

Cinnamon Roll (50ml) Plus

€24,99
Cinnamon, Pastry, Cream

Dewberry Fruit (100ml) Plus

€27,50
Dewberry

Marshmallow Crisp (50ml) Plus

€24,99
Rice Cereal, Marshmallow, Cream

Honey Creme (50ml) Plus

€24,99
Vanilla Bean Ice Cream, Honey, Nuts

Fruit Whip (50ml) Plus

€24,99
Apple, Pear, Berries, Tropical Fruit, Cream

Ice Cream Sandwich (50ml) Plus

€24,99
Cookie, Chocolate, Ice Cream