Milkshake Man Banana (50ml) Plus

€19,99
Banana Milkshake

Milkshake Man Strawberry (50ml) Plus

€19,99
Strawberry Milkshake

Milkshake Man Blueberry (50ml) Plus

€19,99
Blueberry Milkshake